Hipodromo lankytojų taisyklės

 

UTENOS HIPODROMO LANKYTOJŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

 

 

PATEKIMAS Į HIPODROMĄ

 

Norintys patekti į Hipodromą lankytojai privalo:

 

·         apsaugos darbuotojams ar patekimą į Hipodromą užtikrinantiems asmenims pateikti bilietą, akreditacijos kortelę, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę patekti į Hipodromą;

 

·         būti patikrinti bei leisti būti patikrinti apsaugos darbuotojų ir turimus daiktus pateikti apžiūrai;

 

Vaikai iki 10 metų amžiaus turi teisę patekti į Hipodromą tik su lydinčiu suaugusiu asmeniu. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau kaip 5 vaikus. Didesnį vaikų skaičių vienas suaugęs asmuo gali lydėti tik tais atvejais, kai grupės vaikų patekimas yra iš anksto suderintais su renginio organizatoriais ar Hipodromo valdytojais.

 

Į HIPODROMĄ NEĮLEIDŽIAMI ASMENYS

 

atsisakantys apsaugos patikrinimo;

 

keliantys grėsmę saugumui;

 

apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių ar narkotinių medžiagų;

 

kurie renginių organizatorių ar Hipodromo valdytojų paskelbti, kaip nepageidaujamai;

 

įvykdę ar įtariami įvykdę viešosios tvarkos pažeidimus, bausti už chuliganišką elgesį ar įvykdę/įtariami įvykdę bet kokius nusikaltimus Hipodrome ar jo prieigose.

 

LANKYTOJŲ TEISĖS

 

Patekti į Hipodromą tik pateikus bilietus arba dokumentus, suteikiančius teisę įeiti.

 

Užimti Hipodromo tribūnoje tik tas vietas, kurios yra nurodytos jų turimuose bilietuose arba kituose dokumentuose, suteikiančiuose teisę patekti į Hipodromą, kai tokios vietos yra sužymėtos bei nurodytos bilietuose;

 

pagal tikslinę paskirtį ar nustatytą tvarką, kai tokia tvarka paskelbta, naudotis Hipodrome esančiais tualetais, kitomis viešo naudojimo patalpomis bei maitinimo įstaigų teikiamomis paslaugomis.

 

Rūkyti tik tam specialiai skirtose ir atitinkamai pažymėtose Hipodromo vietose.

 

 

 

 

 

 

 

LANKYTOJŲ PAREIGOS

 

 

 

Vykdyti Hipodrome įrengtų saugos, informacinio bei kitokio pobūdžio ženklų reikalavimus.

 

Laikytis bendražmogiškų, civilizuotų ir visuotinai priimtinų elgesio viešoje vietoje normų bei standartų.

 

Hipodromo teritorijoje laikytis saugos reikalavimų:

 

-          nesiremti į plastmasines tvoras, ribojančias žirgų bėgimo takus;

 

-          nevaikščioti Hipodromo teritorijoje esančiais šlaitais ir neleistinose vietose;

 

-          neliesti, neglostyti, nešerti žirgų, nevedžioti, nevadelioti žirgų, nejodinėti žirgais be atskiro asmenų, turinčių teisę valdyti ir naudoti žirgus, leidimo;

 

-          laikytis kitų saugaus ir protingo elgesio normų, pagal protingo, rūpestingo bei atidaus žmogaus elgesio standartus.

 

 

 

HIPODROME DRAUDŽIAMA

 

 

 

Į Hipodromą draudžiama įsinešti:

 

 

 

alkoholinius gėrimus, bet kokias narkotines ar psichotropines, kitas organizmą stimuliuojančias medžiagas (išskyrus specialius medicinos preparatus (insulinas, kiti būtini medikamentai ir pan.));

 

bet kokios rūšies ginklus ir/ar potencialiai pavojingus daiktus, įskaitant, bet neapsiribojant daiktais, kuriais galima pjauti ar durti, daiktus, kurie gali būti panaudoti svaidymui, laidymui, mėtymui ir pan.;

 

fejerverkus, signalines raketas, dūmų miltelius, dujų bombas ir/ar kitokią pirotechninę, degias ir sprogstančias medžiagas;

 

mechaniniu būdu valdomus ir garsą skleidžiančius prietaisus (suslėgto oro trimitus ir pan.), garsiakalbius, megafonus, sirenas, trimitus ir kitus muzikos instrumentus ar bet kokius kitus didelį garsą naudojant sukeliančius ar garsui išgauti naudojamus daiktus;

 

rasistinės, ksenofobinės, ekstremalių dešiniųjų, nacionalistinių ir socialistinių idėjų, lytinės diskriminacijos propagandos atributiką ir/ar medžiagą;

 

butelius, puodelius, bet kokios rūšies skardines, taip pat kitus objektus, pagamintus iš plastmasės (PET), stiklo arba bet kurios kitos trapios medžiagos, arba iš bet kokio metalo, „Tetra Pak" pakuotės, išskyrus kūdikių maitinimo tarą ir maistą kūdikiams;

 

bet kokius maisto produktus ir gėrimus;

 

vėliavų stiebus, išskyrus lanksčius plastikinius vėliavų stiebus, kurie neviršija 1 m ilgio ir 1 cm skersmens;

 

didesnes nei 2,0 x 1,5 m vėliavas pageidaujantys į Hipodromą įsinešti asmenys, privalo iš anksto gauti atskirą organizatorių ar Hipodromo valdytojo leidimą;

 

visų rūšių gyvūnus, išskyrus neregių šunis vedlius (suderinus su renginio organizatoriais ar Hipodromo valdytoju);

 

dujų purškalus, dirginančias, degias medžiagas, dažiklius, konteinerius su sveikatai kenkiančiomis arba greitai užsidegančiomis medžiagomis;

 

didelių gabaritų daiktus (kopėčios, kėdės, dėžės, didelės rankinės, kosmetinės, kuprinės, lagaminai ir sportiniai krepšiai). Didelis gabaritas – bet koks objektas, didesnis nei 30x40x60 cm, kuris negali būti laikomas po Hipodromo tribūnos kėde;

 

didelį kiekį popieriaus bei popieriaus ritinius;

 

prietaisus su lazeriniais įtaisais, savadarbius šviesą skleidžiančius prietaisus ar įrenginius;

 

radijo imtuvus;

 

bet kokį kitą daiktą, kuris kelia grėsmę renginio saugumui, kelia grėsmę žmonių ar žirgų saugumui bei sveikatai arba gali sukelti nepatogumų žiūrovams (purškiami dezodorantai, kvepalų buteliukai, skėčiai,pagalvės arba kiti daiktai, kuriuose yra plunksnos ir/ar pūkai ir pan.);

 

visus kitus daiktus, aptiktus policijos pareigūnų, saugos tarnybos personalo ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą asmenų, kurie galėtų kelti pavojų renginio saugumui;

 

renginių dalyviams, žiniasklaidos atstovams, renginio organizatoriaus atstovams, renginį aptarnaujančių įmonių ir Hipodromo personalui daiktų, esančių draudžiamų daiktų sąraše, įnešimo į Hipodromą ir jų patikros sąlygas atskira tvarka nustato renginių organizatoriai ar Hipodromo valdytojas;

 

draudžiamų įsinešti į Hipodromą daiktų sąrašas gali būti papildomas pagal renginių organizatorių pageidavimus ar Hipodromo valdytojo sprendimu.

 

 

 

Hipodrome draudžiama:

 

 

 

mėtyti bet kokius daiktus į žirgus, į Hipodromo tribūną, Hipodromo takus, Hipodromo žaliųjų vejų teritorijas, Hipodromo vandens telkiniusbei kitokiais būdais trikdyti normalią renginių eigą;

 

šviesti lazeriniais prietaisais ar žibintais;

 

deginti ugnį, leisti fejerverkus, raketas, dūmų miltelius, dūmų bombas ar kitokią pirotechniką;

 

demonstruoti bet kokius komercinio/reklaminio turinio arba kenksmingo, agresyvaus, agituojančio, politinio, rasistinio ar religinio pobūdžio plakatus, aprangą ir pan.;

 

be atskiro Hipodromo valdytojų sutikimo draudžiama bet kokiomis vaizdo ar garso fiksavimo priemonėmis filmuoti, fotografuoti, įrašinėti ar kitaip fiksuoti Hipodrome vykstančius renginius, o taip pat užfiksuotą medžiagą platinti viešai internete, spaudoje ar kitose viešosios informacijos priemonėse;

 

elgtis tokiu būdu, kuris aplinkinių gali būti suprastas kaip provokuojantis, grasinantis, diskriminacinis arba įžeidžiantis;

 

kelti bet kokią grėsmę savo ir aplinkinių sveikatai, gyvybei ar saugumui;

 

bet kokiu būdu kenkti kitiems;

 

lipti ant tam neskirtų konstrukcijų ar įrenginių (fasadai, pertvaros, sienos, tvoros, užtvaros, apšvietimo stulpai, kamerų platformos, stogai ir pan.);

 

renginių metu vaikščioti žirgų bėgimo takuose, žaliosios vejos plotuose, išskyrus žiūrovų pylimą, ar maudytis priešgaisriniuose rezervuaruose ar kituose vandens telkiniuose;

 

įeiti į tarnybines patalpas ar uždaras lankytojams teritorijas, eiti už specialiais ženklais pažymėtų teritorijų ribų, lipti per tvoras;

 

trukdyti ar riboti patalpų plotą, skirtą Hipodromo lankytojų, personalo, renginių dalyvių įėjimui ir išėjimui, taip pat evakuaciniam žiūrovų išėjimui, stovėti ir/ar sėdėti ant laiptų žiūrovų tribūnoje, trukdyti ir riboti vietas, skirtas transporto priemonių bei pėsčiųjų eismui;

 

piešti, rašyti, dažyti arba tvirtinti bet kokius elementus bei įrenginius;

 

lipti ir stovėti ant kėdžių ir/ar jų rėmų;

 

laužyti ar kitaip gadinti Hipodromo ženklus, Hipodromo takų dangą, tvoras bei kitą inventorių;

 

šiukšlinti, Hipodromo teritorijoje vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar kitas psichotropines medžiagas.

 

 

 

BENDRA INFORMACIJA LANKYTOJAMS

 

 

 

Asmenys Hipodrome turi elgtis taip, kad jie nedarytų žalos, nekeltų grėsmės sau ir aplinkiniams, netrukdytų ir neerzintų kitų žiūrovų.

 

Asmenys Hipodrome privalo vykdyti renginių organizatorių, saugos tarnybos darbuotojų, savanorių, policijos pareigūnų, ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą asmenų nurodymus.

 

Esant pavojui ar iškilus grėsmei renginio saugumui, saugos tarnybos darbuotojo, policijos pareigūno ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą asmenų reikalavimu, žiūrovai gali būti nukreipti į kitas nei biliete nurodyta vietas ar būti evakuoti iš Hipodromo.

 

Bilietą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į Hipodromą, lankytojas privalo saugoti iki renginio pabaigos.

 

Atsakingi už renginio saugumą pareigūnai ar darbuotojai turi teisę paimti dokumentus, suteikiančius teisę patekti į Hipodromą, perduotus arba parduotus kitiems asmenims, neturintiems teisės jais naudotis.

 

Lankytojus, nesilaikančius šių Hipodromo taisyklių, renginio organizatoriai, apsaugos darbuotojai ar Hipodromo valdytojo įgalioti asmenys turi teisę pašalinti iš Hipodromo. Iš Hipodromo pašalintam lankytojui pinigai už įsigytus bilietus negrąžinami.

 

Lankytojai, sunaikinę ar sugadinę Hipodromo turtą, padarytą žalą atlygina įstatymų nustatyta tvarka.

 

Už nepilnamečių asmenų elgesį Hipodrome, šių taisyklių laikymąsi bei padarytą žalą atsako nepilnamečių asmenų tėvai ar kiti teisėti jų atstovai.

 

 

 

ASMENYS, NESILAIKANTYS ŠIŲ TAISYKLIŲ, Į HIPODROMĄ NEĮLEIDŽIAMI ARBA ŠALINAMI IŠ HIPODROMO BE ATSKIRO ĮSPĖJIMO! UŽ VIEŠOSIOS TVARKOS IR ARENOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS BAUDŽIAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA.

 

Tel. +370 61699988; +370 68789988

Rezervacija

Tikrinama ar yra laisvų kambarių

Atleiskite, laisvų kambarių nėra.